Miejsce obrad
Wydział Prawa i Administracji UAM
ul. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

Odbywające się co cztery lata Zjazdy Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego mają na celu konsolidację środowiska badaczy kultury oraz dyskusję nad aktualnymi problemami teoretycznymi, metodologicznymi i praktycznymi dyscypliny, a także jej kondycją i rolą we współczesnym świecie. Spotkanie ma stworzyć przestrzeń do wspólnych poszukiwań powiązań i przepływów pomiędzy przedstawicielami badań kulturowych z różnych punktów widzenia: metodologii i teorii kultury oraz analizy kulturowej różnorodnych zjawisk i praktyk.

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Zjeździe PTK, organizowanym pod hasłem: „Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie”. Zaproszenie skierowane jest do członków Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, ale również do szerokiego grona akademików, którzy problemami kultury się interesują.

W obecnej edycji przedmiotem obrad Zjazdu będzie status nauk o kulturze w kontekście zjawisk współczesnego nomadyzmu i mobilności kulturowej. Nauki o kulturze znajdują się dziś w podwójnie paradoksalnym położeniu. Zarówno obszar pola przedmiotowego badań kulturowych, jak i granice poszczególnych kultur stanowią przestrzenie w równym stopniu zdestabilizowane, formujące się na nowo, nieokrzepłe, ruchliwe. W ostatnim czasie wygnanie, migracja, diaspora, uchodźstwo straciły charakter zmetaforyzowanych kategorii rodem ze słownika progresywnej teorii. Stały się na powrót określeniami bliskimi doświadczeniu kulturowemu, wyrażającemu się w języku potocznym, który przywołują. W formie surowej i nieprzepracowanej teoretycznie wracają – dogłębnie, jak się wydawało, przedyskutowane problemy granic etnosów, lęku przed obcym, reguł inkluzji/ekskluzji wspólnotowej, wyobrażeń krzywdy, dominacji, szoku kulturowego, a także technologicznej, ekonomicznej, kulturowej dyfuzji i/lub „strukturalnej przemocy”.

Myślenie kultur w ruchu – szlaków migracji, miejsc kontaktu, transferów kompetencji, technik i pojęć, wymaga zasadniczych przewartościowań w procesie wytwarzania i upowszechniania wiedzy kulturoznawczej, ale jest też szansą na ponowne przedefiniowanie jej własnych tradycji i pojęć. Proponujemy refleksję nad takimi kwestiami jak:

  1. Kulturowe a/i kulturoznawcze sposoby definiowania terytorium, władzy i praw
  2. Kultury w ruchu a ruchy kulturowe
  3. Kulturowe wymiary uchodźstwa – obrazy medialne, dyskursy publiczne i stanowiska badawcze
  4. Ruchy nacjonalistyczne a re-tradycjonalizacja narodu jako wspólnoty wyobrażonej
  5. Refleksja teoretyczno-kulturowa w sytuacji wyzwań migracyjnych, ekonomicznych i globalnych problemów ekologicznych
  6. Migracje pojęć, wyobrażeń, zasobów i ludzi
  7. Wpływ mediów na wspólnoty i tożsamości kulturowe
  8. De-nacjonalizacja teorii i de-terytorializacja sztuki
  9. Mechanizmy przekładu kulturowego, zmiany paradygmatycznej, instytucjonalnych rekonfiguracji praktyki i teorii.

Organizatorzy

Rada Programowa

prof. dr hab. Ewa Kosowska – prezes PTK

prof. UwB dr hab. Alicja Kisielewska

dr hab. Iwona Kurz

prof. UJ dr hab. Tomasz Majewski

prof. UJ dr hab. Małgorzata Radkiewicz

prof. dr hab. Ewa Rewers

prof. UAM dr hab. Jacek Sójka

dr hab. Dorota Wolska

prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska

Komitet organizacyjny

sekretarz: dr hab. Joanna Ostrowska
dr hab. Agnieszka Doda-Wyszyńska
dr Małgorzata Jankowska
dr Magdalena Kamińska

Piotr Kędziora

dr Rafał Koschany

dr Katarzyna Machtyl

dr hab. prof. UAM Marianna Michałowska

dr Agata Skórzyńska

dr Tomasz Żaglewski

dr Jacek Zydorowicz

Patronat

Partnerzy